Nijmegen, 10 April 2021

Beste Ciflaten,

Op donderdag 29 april a.s. hopen we je online te ontmoeten tijdens de algemene ledenvergadering (ALV), de agenda vind je hieronder. Schrijf de datum alvast in je agenda!

De vergaderstukken kun je downloaden vanaf het besloten gedeelte  (cifla-account benodigd)  via de links:

 >> welkom >> algemene ledenvergadering 2021

of

>> uit bestuur en commissies >> vergaderstukken ALV 2021

 Bestuur A.V. Cifla

 ALGEMENE LEDENVERGADERING AV CIFLA – 29 APRIL 2021

Online MS Teams vergadering

(zie besloten gedeelte website) 

Aanvang 20:45 uur

AGENDA

1) Opening

2) Vaststellen notulen ALV 2020

3) Jaarverslag bestuur en commissies 2020

4) Financieel verslag 2020

5) Kascontrole

a. Verslag kascontrole commissie

b. Verleent de vergadering decharge aan het bestuur?

c. Verkiezing nieuwe kascontrole commissie

6) Samenstelling bestuur

a) Karen Wijlaars treedt af en stelt zich herkiesbaar

b) Hester Pardoel treedt af en stelt zich herkiesbaar

c) Voorstellen en verkiezing kandidaat bestuursleden:

  • Eelco Markensteyn;
  • mogelijke andere kandidaten

7) Jaarplan 2021-2022 bestuur en commissies

8) Begroting 2021

9) Rondvraag

10) Sluiting

 

 

Over CIFLA

Cifla is een samenstelling van de Latijnse woorden citius (snel) en flatus (wind). Snel als de wind, dat klinkt keurig, maar eigenlijk betekent het "snelle scheet". De naam is een mild protest tegen de destijds nogal formele en behoudzuchtige atletiekwereld
 
 

 

  • Postadres:
  • A.V. CIFLA
  • Marialaan 310
  • 6541  RR  NIJMEGEN