Privacyverklaring A.V. CIFLA

 

Privacyverklaring AV Cifla


AV Cifla hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze
privacyverklaring willen wij je daarom heldere en transparante informatie geven over hoe wij met
jouw gegevens omgaan. Hierbij houden wij ons aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming
(AVG) en andere wet- en regelgeving. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:


 Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel, waarvoor deze zijn
verstrekt. Deze doelen en het type persoonsgegevens zijn beschreven in deze
privacyverklaring;
 De verwerking van jouw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens die hiervoor
minimaal nodig zijn;
 je om uitdrukkelijke toestemming zullen vragen, als wij deze nodig hebben voor de
verwerking van jouw gegevens;
 Passende technische en organisatorische maatregelen nemen om de beveiliging van jouw
gegevens te waarborgen;
 Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering
van de doeleinden waarvoor deze zijn verstrekt;
 Jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan noodzakelijk voor het doel, waarvoor deze
zijn verstrekt, tenzij er een wettelijke bewaartermijn van toepassing is;
 Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, je hierop willen wijzen
en deze respecteren.
Mocht je na het doornemen van onze privacyverklaring hierover vragen hebben, kun je contact
opnemen met de secretaris van onze vereniging via secretariaat@cifla.nl.


Doeleinden


Jouw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden,
waarbij deze zijn uitgesplitst naar leden, vrijwilligers, deelnemers (niet-leden) aan wedstrijden en
bezoekers van de website van AV Cifla:

 Leden
o Het lid zijn van AV Cifla en de Atletiekunie;
o Het deelnemen aan trainingen, wedstrijden en andere activiteiten georganiseerd
door AV Cifla;

 Vrijwilligers
o Het organiseren van of helpen bij trainingen, wedstrijden en andere activiteiten van
AV Cifla;

 Deelnemers (niet-leden) aan wedstrijden
o Het deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door AV Cifla;
 Bezoekers van de website van AV Cifla
o Het ontvangen van informatie over en van AV Cifla, de prestaties van leden en
deelnemers en uitslagen van wedstrijden.

Persoonsgegevens


Voor de bovenstaande doeleinden kunnen wij je om de volgende persoonsgegevens vragen of
ontvangen wij deze gegevens van derden (zoals de Atletiekunie en andere verenigingen):

 Leden

o Voorletters, voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht (m/v), categorie,
adres, postcode, woonplaats, (huis) telefoonnummer, 06-nummer lid en of
ouders/verzorgers, e-mailadres lid en of ouders/verzorgers, Atletiekunie
lidmaatschapsnummer, rekeningnummer, prestaties, foto’s en video’s*;

 Vrijwilligers
o Voornaam, achternaam, adres, postcode, woonplaats, (huis) telefoonnummer, 06-
nummer, e-mailadres, Atletiekunie lidmaatschapsnummer*, foto’s en video’s*;

 Deelnemers (niet leden) aan wedstrijden
o Voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht (m/v), categorie, adres, postcode,
woonplaats, land, telefoonnummer, e-mailadres, vereniging, Atletiekunie-
lidmaatschapsnummer, rekeningnummer, prestaties, foto’s en video’s*;

 Bezoekers website van AV Cifla
o Op onze website maken we geen gebruik van cookies om statistieken over het
gebruik hiervan te verzamelen. Wel is het mogelijk artikelen, foto’s en video’s te
delen op sociale media (Facebook, …). Hiervoor maken sociale media gebruik van
cookies. Voor de cookies die deze media hiervoor plaatsen en de mogelijke gegevens
die zij hiermee verzamelen, verwijzen wij naar de privacyverklaringen van deze
media.


* Over foto’s en video’s is een aparte paragraaf in deze privacyverklaring;

Verstrekking aan derden
De gegevens die je aan ons geeft, delen wij met derde partijen als dit noodzakelijk is voor uitvoering
van de hierboven beschreven doeleinden. Wij geven jouw gegevens niet aan andere derde partijen,
tenzij dit een wettelijke verplichting betreft (zoals Politie, Justitie). Verder verstrekken wij geen
persoonsgegevens aan partijen die buiten de EU zijn gevestigd.


Wij delen persoonsgegevens o.a. met de volgende partijen:

 Atletiekunie;
 Hosting van onze website;
 Hosting van inschrijf- en uitslagenwebsites;
 De online ledenadministratie;
 Online (cloud) opslag;
 Financiële dienstverleners, zoals de bank.


Foto’s en video’s


Voor de communicatie op de website, sociale media en andere (lokale) media wil AV Cifla gebruik
kunnen maken van foto’s en video’s gemaakt tijdens trainingen, wedstrijden en andere activiteiten
van de vereniging. Op deze foto’s en video’s kunnen personen herkenbaar in beeld zijn. Als je hier
bezwaar tegen hebt, kun je dit kenbaar maken aan de secretaris van onze vereniging
(secretariaat@cifla.nl). De geplaatste foto’s en video’s op de website en sociale media van AV Cifla
zullen wij in dat geval voor zover mogelijk verwijderen.
Verder informeren wij leden, deelnemers of ouders via het aanmeldformulier voor het AV Cifla
lidmaatschap en bij het aanmeldformulier voor evenementen over het gebruik van foto’s en video’s.
Minderjaringen

In het geval het geven van toestemming daarvoor verplicht is, verwerken wij persoonsgegevens van
minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) alleen met schriftelijke toestemming van de ouders,
verzorgers of wettelijke vertegenwoordiger.


Bewaartermijnen


AV Cifla bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn
verstrekt, dan wel op grond van de wet is bepaald. Jouw persoonsgegevens bewaren wij in ieder
geval zolang je lid bent van of een andere relatie hebt met AV Cifla. Daarna bewaren we jouw
gegevens zolang dit noodzakelijk of wettelijk verplicht is. Voor sommige persoonsgegevens geldt
bijvoorbeeld een fiscale bewaartermijn van 7 jaar.
Na afloop van de bewaartermijn vernietigen wij jouw gegevens. Op grond van de wet mag je ons
vragen jouw gegevens te vernietigen. We verwijzen je daarvoor naar de paragraaf ‘rechten’ in deze
privacyverklaring.


Beveiligingsmaatregelen


Wij nemen passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te
beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo hebben we de volgende maatregelen genomen:
 Alle personen die namens AV Cifla van jouw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn
gehouden aan de geheimhouding daarvan;
 Toegang tot persoonsgegevens wordt alleen verstrekt aan personen die deze toegang voor
het uitoefenen van zijn of haar functie nodig hebben;
 Wij hanteren een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid;
 Voor zover nodig maken we back-ups van gegevens om deze bij incidenten te kunnen
herstellen;
 In het huishoudelijk reglement is het melden van beveiligingsincidenten geregeld;
 Wij evalueren op regelmatige basis onze beveiligingsmaatregelen.


Rechten


Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van je hebben
ontvangen. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een
deel hiervan) door ons, door één van onze verwerkers of de verstrekking hiervan aan derden. Ook
heb je het recht om jouw persoonsgegevens door ons te laten overdragen aan jezelf of in opdracht
van jou direct aan een andere partij. Wij kunnen je vragen om je te legitimeren, voordat wij gehoor
kunnen geven aan het verzoek tot overdracht.
Let erop dat wij niet altijd aan jouw verzoek kunnen voldoen. Denk bijvoorbeeld aan een verzoek om
jouw persoonsgegevens te verwijderen, terwijl de wettelijke bewaartermijn nog niet is verstreken of
als je nog een lidmaatschap of andere relatie met ons hebt. Als wij niet aan jouw verzoek kunnen
voldoen, laten wij dat natuurlijk weten.
Aanpassen van deze privacyverklaring
Wij mogen deze privacyverklaring aanpassen. Het is daarom verstandig om deze verklaring
regelmatig te raadplegen. In ieder geval voordat je persoonsgegevens aan ons geeft.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens dan vragen wij je
hierover direct contact op te nemen met de secretaris van onze vereniging (secretariaat@cifla.nl).
Komen wij er samen met je niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het
recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (autoriteitpersoonsgegevens.nl).
Dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.