Privacy paragraaf aanvullend in het huishoudelijk reglement:


De vereniging houdt zich aan de wettelijke verplichting tot het beschermen van de
persoonsgegevens van leden, vrijwilligers en alle andere personen van wie AV Cifla
persoonsgegevens verwerkt. Deze verplichting is vastgelegd in de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is. De volgende bepalingen zijn
hiervan afgeleid:


1. De vereniging verwerkt alleen persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor
deze zijn verkregen en beperkt deze verwerking tot enkel die gegevens welke minimaal hiervoor
nodig zijn.
2. De vereniging vraagt om uitdrukkelijke toestemming als deze nodig is voor het verwerken van
specifieke persoonsgegevens.
3. De vereniging geeft geen persoonsgegevens door aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de
uitvoering van het doel waarvoor deze gegevens zijn verkregen.
4. De vereniging bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor
deze zijn verkregen, tenzij wettelijk een bewaartermijn is bepaald.
5. Door middel van een privacyverklaring op de website informeert de vereniging betrokkenen over
hun rechten omtrent de persoonsgegevens die AV Cifla verwerkt. Hierin is onder andere
opgenomen:
a. de doelen waarvoor persoonsgegevens worden verwerkt;
b. welke persoonsgegevens het betreft;
c. hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard;
d. aan welke (categorie) derden de vereniging persoonsgegevens doorgeeft en van welke
derden de vereniging persoonsgegevens ontvangt;
e. wanneer voor het verwerken van de persoonsgegevens toestemming nodig is, de
vermelding dat de betrokkene een gegeven toestemming op ieder moment mag
intrekken; en
f. de vermelding dat de betrokkene een verzoek kan indienen tot inzage, correctie en
verwijdering van persoonsgegevens, en het recht heeft om een klacht in te dienen bij de
Autoriteit Persoonsgegevens.

6. Het bestuur zorgt voor passende technische en organisatorische maatregelen om de beveiliging
van persoonsgegevens te waarborgen. Deze maatregelen zijn:
a. alle personen die namens de vereniging kennis kunnen nemen van persoonsgegevens,
zijn aan de geheimhouding hiervan gebonden;
b. toegang tot persoonsgegevens wordt alleen verstrekt aan personen die deze toegang
voor het uitoefenen van hun functie nodig hebben;
c. voor toegang tot bepaalde gegevens is een persoonlijke gebruikersnaam en een
wachtwoordbeleid van toepassing;
d. het bestuur beheert de toegang tot persoonsgegevens;
e. personen die persoonsgegevens verwerken op hun privé computer, zijn verantwoordelijk
voor het regelmatig installeren van beveiligingsupdates en het gebruiken van up-to-date
antivirus software. Voor de computers van de vereniging, draagt de vereniging zorg voor
deze maatregelen;
f. personen die persoonsgegevens ontvangen via hun e-mail account zorgen ervoor dat zij
deze gegevens zo snel mogelijk verwijderen uit hun e-mail account en deze niet in de
vorm van gestructureerde bestanden bewaren;

g. voor zover noodzakelijk en mogelijk maakt het bestuur een back-up van de
persoonsgegevens in de online opslag om deze bij eventuele incidenten te kunnen
herstellen;
h. wanneer een persoon zijn of haar verenigingstaak beëindigt, zorgt deze persoon ervoor
dat hij of zij alle persoonsgegevens, naar keuze van het bestuur, vernietigt of teruggeeft;
i. beveiligingsincidenten, zoals het verlies, diefstal of het verloren gaan van
persoonsgegevens, worden onverwijld gemeld bij de secretaris. Het bestuur is
verantwoordelijk voor het uitvoeren van de Meldplicht datalekken van de Autoriteit
Persoonsgegeven.

7. Het bestuur zorgt ervoor dat jaarlijks de organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen
worden nagelopen.
8. Het bestuur legt de verwerking van persoonsgegevens binnen de vereniging en wijzigingen
overeenkomstig de AVG vast in een verwerkingsregister.
9. Voor de communicatie op de websites, sociale media en andere (lokale) media kan de vereniging
gebruikmaken van foto’s en video’s gemaakt tijdens trainingen, wedstrijden en andere
activiteiten. Leden of hun ouders/verzorgers worden via het aanmeldformulier voor het
lidmaatschap geïnformeerd over het gebruik van foto’s en video’s.
10. De leden van de vereniging zorgen ervoor dat zij handelen volgens de hiervoor genoemde privacy
regels. Dit houdt in ieder geval in dat zij zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens. Deze
verplichting geldt ook na het einde van het lidmaatschap.
11. De leden van de vereniging zorgen ervoor dat AV Cifla altijd in het bezit is van de juiste
persoonsgegevens. Wijzigingen in persoonsgegevens geven leden direct door aan het bestuur via
secretariaat@cifla.nl of het contactformulier op de website van AV Cifla.

Over CIFLA

Cifla is een samenstelling van de Latijnse woorden citius (snel) en flatus (wind). Snel als de wind, dat klinkt keurig, maar eigenlijk betekent het "snelle scheet". De naam is een mild protest tegen de destijds nogal formele en behoudzuchtige atletiekwereld
 
 

 

  • Postadres:
  • A.V. CIFLA
  • Marialaan 310
  • 6541  RR  NIJMEGEN